Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Felhívás

2021. január 11. 15:33 - 2021. január 22. 10:00

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

 

Á R V E R É S I    H I R D E T M É N Y

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

(9700 Szombathely, Saághy István u. 15.)

(a továbbiakban Erdészeti Zrt.),

az Alapszabálya 13.5.1.s./ pontja, valamint a BSZ-63-4 számú Vagyongazdálkodási Szabályzata vonatkozó rendelkezései alapján 

nyilvános árverés

keretében értékesíti a tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Sor-szám

Település

Fekvés

Cím

Hely-rajzi szám

Terület (m2)

Megne-vezés

Építmények hasznos alapterülete

Tul. hányad

Kikiáltási ár (Ft)

Árverési bánatpénz* (Ft)

1

Sárvár

külterület


0362/2

5000

kivett telephely

asztalos műhely: 148 m2

tároló: 9 m2

ház: 65 m2

1/1

3.900.000

195.000

2

Káld

belterület


28

15336

kivett telephely

gazdasági épület: 180 m2

1/1

4.300.000

215.000

3

Káld

belterület

9673 Káld, Berzsenyi D. u. 16.

161

5689

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

lakóház: 173,15 m2, melléképület 50 m2

1/1

8.700.000

435.000

*Árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) összege: az árverési tétel kikiáltási árának max. 5%-a)

Licitlépcső: 500.000, -Ft felett 50.000 Ft,

az adott ingatlan licitjének vége előtt a következő licittel emelt ár kimondása közben, ha a még felemelve lévő árverési tárcsákat mindenki egyszerre leveszi, akkor ebben az esetben az előző licittel emelt ár újra érvényes lesz azon árverésre jogosultak között, akik az árat tartották, ekkor az árverés vezetője 10.000 Ft-os licitemeléssel folytatja az árverést, amíg egy árverési tárcsa marad csak felemelve.

Megjegyzés: Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. 

Az ingatlanok megtekintése Kiss Noémi vagyonkezelési vezetővel (94/512-085, kissnoemi(at)szherdeszet.hu) történő előzetes egyeztetést követően lehetséges (lsd. V. pont)

 

Az árverés időpontja: 2021. január 22. 10.00 óra


Az árverés helyszíne: 9700 Szombathely, Saághy István u. 15. II. emeleti tárgyaló helyiség

Az árverésre jelentkezés helye, ideje, módja: 9700 Szombathely, Saághy István u. 15. II. emeleti tárgyaló helyisége az árverés napján 9.00 - 9.50-ig személyesen vagy képviselő (meghatalmazott) útján.


I. Az árverésen való részvétel feltételei:   

Árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) megfizetése:

Az Erdészeti Zrt. az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként az adott árverési tételhez tartozó árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) megfizetését írja elő. Az árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) az árverésen való részvétel feltételeként az Erdészeti Zrt. részére az árverés helyszínén készpénzben be kell fizetni, amelyről az Erdészeti Zrt. átvételi elismervényt állít ki.

A nyertes árverező esetében az árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámításra kerül, amennyiben a liciten nyertes a megadott határidőig kiegyenlíti a vételárat. Amennyiben a liciten nyertes nem egyenlíti ki a vételárat, úgy az általa befizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték) az Erdészeti Zrt. tulajdonába kerül és a liciten kialakult ár, valamint az árverési ingatlan megvásárlására szerzett jog érvényét veszti. A nem nyertes árverezők a bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) az árverési tárcsájuk leadása ellenében az árverés napján, az árverést követően visszakapják.

Az árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) után az Erdészeti Zrt. költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.

Igazolás bemutatása az árverési bánatpénz (ajánlati biztosíték) befizetéséről:

Átvételi elismervény bemutatása arról, hogy az árverező az árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) a fenti I. pont szerint megfizette az Erdészeti Zrt. részére.

Nyilvántartásba vétel:

  • természetes személy esetén:

a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:

-    lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy

-    érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS:

§  érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy

§  érvényes útlevéllel, vagy

§  érvényes, kártya formátumú (2001. január 1. után kiállított) vezetői engedéllyel

  • jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
  • képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet.


II. Az árverés:

Az Erdészeti Zrt. az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés BSZ-63-4 számú Vagyongazdálkodási Szabályzata alapján irányadó, valamint ezen árverési hirdetményben rögzített részletes feltételeit.

Az árverésen licitre jogosultként részt vehet minden természetes személy, valamint képviseleti és szerződéskötési jogosultsággal képviselt jogi személy, aki a BSZ-63-4 számú Vagyongazdálkodási Szabályzat árverésre vonatkozó feltételeit, valamint ezen hirdetményt megismerte és elfogadta, valamint befizette az árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot).

Az árverés lefolyásának menete:

-       az árverés vezetője megjelöli az árverésre kerülő ingatlant,

-       a kikiáltási árat az árverés vezetője kimondja (a kikiáltási ár, illetve a licittel megemelt ár tárgyi adómentes ár),

-       a licitre jogosultak közül, akik tartani kívánják az árat felemelik regisztrálásuk során kapott árverési tárcsájukat,

-       az árverés vezetője ezután - tekintettel a kikiáltási árra - a licitlépcsővel emeli az árat mindaddig, amíg egyetlen árverési tárcsa is felemelve marad,

-       az ingatlan licitje során, ha a licitre jogosult az árverési tárcsáját levette, a továbbiakban az adott ingatlan licitjében nem vehet részt, az árverési tárcsáját ismételten nem emelheti fel,

-       az adott ingatlan licitjének vége előtt a következő licittel emelt ár kimondása közben, ha a még felemelve lévő árverési tárcsákat mindenki egyszerre leveszi, akkor ebben az esetben az előző licittel emelt ár újra érvényes lesz azon árverésre jogosultak között, akik az árat tartották, ekkor az árverés vezetője 10.000 Ft-os licitemeléssel folytatja az árverést, amíg egy árverési tárcsa marad csak felemelve,

-       az a licitre jogosult, aki utolsónak tartja az árverési tárcsáját az utolsó licittel emelt árért, elnyerte az árverezett ingatlan vételi jogát,

-       ha árverésre bocsátott ingatlant kikiáltási áron senki nem igényli, akkor ezt az árverésen el nem keltnek kell tekinteni és az ingatlan az árverező tulajdonában marad.


III. Szerződéskötés:

  1. Az árverési eljárás során az árverésre bocsátott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló árverező szerez jogot.

2.        A liciten nyertes köteles az árverést követő 8 naptári napon belül az elnyert ingatlan teljes vételárából fennmaradó összeget - figyelembe véve a befizetett árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) - az Erdészeti Zrt.-nek számla ellenében megfizetni. A banki átutalás akkor tekinthető érvényesnek, ha az Erdészeti Zrt. bankszámlájára legkésőbb az árverést követő 8. napon beérkezik a teljes vételár, figyelembe véve a befizetett árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot). A liciten kialakult teljes vételár megfizetése után az elnyert ingatlan a licitre jogosult tulajdonába kerül. Felek az adásvételi szerződést legkésőbb az árverést követő 5 munkanapon belül kötik meg. Az adásvételi szerződést, valamint a számlát csak annak a részére állítja ki az Erdészeti Zrt., akit a regisztrálás során nyilvántartásba vett.

3.      A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

4.      A Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése céljából az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd az adásvételi szerződést csak akkor nyújthatja be, ha az Eladótól a bankszámlájára történő megérkezéstől számított 24 órán belül, írásban (e-mail útján), hitelt érdemlő módon értesítést kapott arra vonatkozóan, hogy a Vevő a teljes vételárat az Eladó részére megfizette.

5.      A Felek felhívják az okiratot szerkesztő ügyvédet, hogy az Eladó értesítését követően nyújtsa be az adásvételi szerződést az ingatlanügyi hatósághoz a Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése céljából.

6.      Amennyiben a Vevő a teljes vételárat szerződésszerűen nem fizette meg Eladó részére, Eladó az adásvételi szerződéstől eláll és Eladót illeti a liciten Vevő által befizetett bánatpénz (ajánlati biztosíték).

7.      A Vevőt terheli az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége, tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos földhivatali igazgatási szolgáltatási díj, a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi költség, valamint a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése.

8.      Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell többek között az árverési dokumentum (Szombathelyi Erdészeti Zrt. BSZ-63-4 számú Vagyongazdálkodási Szabályzata, árverési hirdetmény, árverési jegyzőkönyv) adásvételre vonatkozó rendelkezéseit.


IV. Az árverés eredménytelensége és érvénytelensége:

1.      Az árverés eredménytelen, ha: 

- nem jelent meg egy árverező sem,

- az árverezők legalább a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek,

- ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők, vagy az Erdészeti Zrt. érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni.

2.      Az árverési bizottság (gazdasági igazgató, jogi igazgató, vagyonkezelési vezető, műszaki osztályvezető, belsőellenőr, jogi előadó) javaslata alapján az Erdészeti Zrt. vezérigazgatója állapítja meg az árverés eredménytelenségét, illetve dönt az árverés érvénytelenítéséről.

3.      Az Erdészeti Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt indokolás nélkül visszavonja, valamint az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

4.      Az Erdészeti Zrt. az árverést - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben az árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) haladéktalanul visszafizeti.

5.      Az Erdészeti Zrt. az árverési eljárás eredménytelenségét szintén kártérítési, illetve kártalanítási, bármilyen más kötelezettség teljes kizárásával, indokolás nélkül az árverési eljárás bármely szakaszában megállapíthatja, valamint ugyanezen feltételekkel dönt az árverés érvénytelenítéséről és az árverési bánatpénzt (ajánlati biztosítékot) haladéktalanul visszafizeti; nem fizeti vissza az Erdészeti Zrt. a bánatpénzt (ajánlati biztosítékot), ha az árverést az árverező nyilvánvalóan felróható magatartása miatt kell érvényteleníteni.

 

 

V. Egyéb rendelkezések

Az árverési hirdetmény az Erdészeti Zrt. honlapján, facebook oldalán, az illetékes községi Önkormányzata hirdetőtábláján és a Vas Népe napilapban olvasható. Az árverési eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az árverés időpontját megelőző nap 15.00 óráig az Erdészeti Zrt. munkatársaitól:

-          jogi kérdésekben, szerződéskötéssel kapcsolatban: Dr. Kovács Ádám mb. jogi igazgató (94/514-005; drkovacsa(at)szherdeszet.hu)

-          ingatlannal kapcsolatos kérdésekben: Kiss Noémi vagyonkezelési vezető (94/512-085, kissnoemi(at)szherdeszet.hu)

 

 

 

 

(Kép forrása: www.168ora.hu)

 

 

 

 

 

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive